26/01/2018

„GULLIVER“

Projekt „Gulliver“ integrirane usluge resocijalizacijskog programa financiran je od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Resocijalizacijski centar Udruge Vida provodi 3 osnovna programa, odnosno usmjerava intervencije u 3 osnovna pravca povezana s čimbenicima koji su se pokazali ključni za uspjeh resocijalizacijskog procesa:

 1. Prvi pravac čine intervencije u odnosu na korisnika, njegovu motivaciju, realnost u očekivanju i planiranju, stabilnost životnih okolnosti.
 2. Drugi se odnosi na kompetencije potrebne za zapošljavanje i ostajanje u zaposlenosti, tehničku pomoć i osnaživanje korisnika u tom smislu, te intervencije u odnosu na potencijalne poslodavce (zagovaranje, pomaganje u administrativnim i kadrovskim pitanjima).
 3. Treći pravac intervencija odnosi se na osiguravanje podrške korisniku u njegovoj užoj i široj sredini i smanjenje stigme.

Potrebe ovisnika u sustavu skrbi osnovni su kriterij na osnovi kojeg je koncipiran rad u Resocijalizacijskom centru Udruge Vida i razlog zbog kojeg se Program resocijalizacije udruge kontinuirano mijenja i nadograđuje u proteklih 11 godina rada Udruge.


SAŽETAK PROJEKTA

Projekt objedinjuje ključne aktivnosti resocijalizacijskog programa Udruge koje se odnose na psihosocijalnu potporu u socijalnoj integraciji, povećanje zapošljivosti i zapošljavanje, te izgradnju  socijalnih mreža potpore ovisnika u procesu resocijalizacije.


AKTIVNOSTI

Potrebe na kojima se temelji ovaj projekt utvrdili smo u neposrednom radu s ovisnicima koji u Udruzi provodimo već jedanaestu godinu, vlastitim istraživačkim radom, praćenjem literature i statističkih pokazatelja i razmjenom iskustava s domaćim i inozemnim kolegama s kojima surađujemo i s kojima smo provodili projekte resocijalizacije u partnerstvu (IPA CLOUD prekogranična suradnja SLO-HR). Definirali smo ih kao poteškoće ovisnika da odgovore na zahtjeve koje sobom donosi socijalno uključivanje, poglavito u području zapošljavanja, ali i u obnašanju drugih društvenih uloga (roditeljstvo), inkluziji u socijalne grupe koje dijele zajedničke interese. Malo je ovisnika koji doista uspijevaju uključiti se u zajednicu, najveći dio se na nju bolje ili lošije adaptira, zbog čega je kvaliteta njihovog života niska, kao i kvaliteta života članova obitelji koje zasnivaju. Stoga u aktivnostima ovog projekta pružamo ovisnicima i njihovim obiteljima psihosocijalnu pomoć i potporu, te stvaramo kontekste pogodne za socijalno učenje,kako na području zapošljavanja, tako i na području korištenja slobodnog vremena i razvoja interesa.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • obuhvat i međusektorska suradnja u radu s korisnikom
 • informiranje, motiviranje i osnaživanje korisnika za pozitivne promjene na području liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije
 • pružanje pomoći korisniku pri obrazovanju i zapošljavanju, snalaženju u administrativnom i pravnom prostoru organizacije svakodnevice
 • Uključivanje korisnika u programe tečajeva i izobrazbe za potrebe zapošljavanja u PU socijalnoj zadruzi LADA
 • Osiguravanje podrške korisniku djelovanjem na obiteljski kontekst
 • Zapošljavanje i organizacija rada ovisnika zaposlenih u Udruzi  Vida putem poticajnih mjera zapošljavanja
 • Zapošljavanje korisnika u suradničkim organizacijama
 • Jačanje suradničke mreže na području Gorskog kotara
 • Uključivanje korisnika u Resocijalizacijski centar Udruge
 • Učešće korisnika (uz volontere i zaposlenike) u javnim manifestacijama i akcijama humanitarnog i društveno-korisnog karaktera u Rijeci i Gorskom kotaru
 • Uključivanje korisnika u podržano volontiranje u Domu za odrasle osobe Turnić i jedinicama organiziranog stanovanja Doma u Gorskom kotaru

  CILJ

  OPĆII CILJ:

  Pospješiti socijalno uključivanje ovisnika u postupku liječenja, povratnike s rehabilitacije, povratnike s odsluženja zatvorske kazne i članova njihovih obitelji kroz uključivanje u programe Resocijalizacijskog centra, te zapošljavanje u udruzi i suradničkim organizacijama.

  SPECIFIČNI CILJEVI:

  • povećanje pripremljenosti korisnika za aktivnosti socijalnog uključivanja (uspostava odnosa pružanja pomoći, motivacija, realnost planiranja), povećanje kompetencija korisnika kroz obrazovanje i dokvalifikaciju (uključivanjem u nacionalni Projekt resocijalizacije, obrazovanje za potrebe zapošljavanja PU socijalne zadruge Lada), povećanje kompetencija u svakodnevnom životu (pravna pomoć) pružanjem psihosocijalne podrške korisniku u područjima relevantnim za socijalno uključivanje i samopoštovanje kao što je roditeljstvo,te osiguravanjem podrške obitelji
  • povećanje zapošljivosti korisnika putem njegove aktivacije u volontiranju u našoj Udruzi i suradničkim organizacijama, te putem zapošljavanja poticajnim mjerama u našoj i suradničkim Udrugama
  • intervencije usmjerene izgradnji socijalnih mreža podrške i razvoju interesa kroz organizaciju slobodnih aktivnosti i podržano volontiranje (Na bazi ispitivanja interesa korisnika i atraktivnosti koje za njih imaju pojedine aktivnosti, Udruga organizira sudjelovanje na javnim manifestacijama kulturnog, sportskog i zabavnog karaktera, te kroz podržano volontiranje u suradničkim organizacijama koje imaju razgranatu volontersku mrežu)

   PARTNERI NA PROJEKTU:

   Dom za odrasle osobe Turnić

   Partnerstvo s Domom za odrasle osobe Turnić postoji od 2012.godine, kad je ova socijalna ustanova surađivala s nama u provedbi mjera iz nacionalnog Projekta resocijalizacije (stručna praksa za polaznike školovanja, zapošljavanje putem poticajnih mjera), a od  2013.godine provodimo u partnerstvu s Domom projekte iz našeg resocijalizacijskog programa, te projekte usmjerene razvoju socijalnih usluga u zajednici. Dom se kao suosnivač pridružio našoj inicijativi osnivanja socijalne zadruge, te smo u srpnju 2014. osnovali  Proizvodno-uslužne socijalne zadruge „Lada“ čiji je cilj poboljšati zapošljavanje skupina u riziku od socijalne isključenosti. Stručni radnici Udruge i Doma napravili su instrumentarij praćenja korisnika javnih radova zaposlenih u Udruzi Vida kako bi mjera javnih radova mogla biti radno-rehabilitacijski instrument koji služi radnoj socijalizaciji i stjecanju vještina važnih za povećanje zapošljivosti ovisnika na otvorenom tržištu rada.

    

   Educa – ustanova za obrazovanje odraslih

    

    

   Partnerstvo s Ustanovom za obrazovanje odraslih EDUCA proizašlo je iz suradnje u provedbi projekta „Idem i ja“ 2017. god. Uloga partnerske organizacije je u organizaciji i provedbi školovanja ovisnika za potrebe poslovnih pothvata PU socijalne zadruge LADA čiji smo suosnivač.


   UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA:

   148.000,00 KN

   TRAJANJE PROJEKTA:

   01.09.2017.-31.08.2018.

   VODITELJICA PROJEKTA:

   Sanja Filipović dipl.psih.prof


  "Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je
  odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva"

   

Share:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram