27/01/2018

“SLAP”

Projekt „SLAP“ socio terapijska stambena zajednica za ovisnike I poludnevni boravak Resocijalizacijskog centra financiran je od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Ovaj projekt sadržava aktivnosti razvoja usluga u resocijalizaciji ovisnika, način na koji smo ih koncipirali uvažava suvremene zahtjeve i potrebe korisnika i osnovne postulate učinkovitih intervencija (metoda terapijske zajednice). Projekt unaprjeđuje liječenje i resocijalizaciju ovisnika kroz pristup koji integrira zdravstvene i psihosocijalne usluge, potiče međusektorsku suradnju u skladu sa suvremenim praksama, te uključuje druge dionike koji mogu dati svoj doprinos u socijalnom uključivanju ciljane skupine.

Da bi se postigla bolja povezanost između psihosocijalnih programa i liječenja supstitucijskom farmakoterapijom potrebno je graditi suradnju sa zdravstvenim sustavom zaduženim za program liječenja i razvijati potrebne psihosocijalne usluge koje nude kontekste sa različitim razinama zaštite i strukture, primjerene potrebama i zahtjevima korisnika, što se ovim projektom predviđa napraviti.


SAŽETAK PROJEKTA

Projektom se pružaju usluge organiziranog stanovanja i poludnevnog boravka kroz integrirani pristup (liječenje i psihosocijalni tretman) te radno-rehabilitacijske radionice. Sve aktivnosti su usmjerene postizanju rehabilitacijskih i resocijalizacijskih učinaka kod ovisnika.


AKTIVNOSTI

Provedbom aktivnosti omogućuje se, pored radne socijalizacije i rehabilitacije, uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu, participacija u njenom životu i razvoj društveno-poduzetničkih pothvata koji će omogućiti zapošljavanje korisnika u Proizvodno-uslužnoj socijalnoj zadruzi LADA. Društveno poduzetništvo koje razvijamo putem socijalne zadruge predstavlja vlastiti resurs u rješavanju problema zapošljavanja ovisnika koji, uz bespovratna financiranja i ugovaranje usluge s nadležnim ministarstvom, cilja prema održanju socijalnih projekata naše Udruge.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Izrada protokola o postupanju i zaduženjima osoblja, o suradnji s partnerskim organizacijama, te pravila i protokola za korisnike usluga sukladno potrebama korisnika i vrsti pružene usluge
  • Organizacija i provedba pomoćnih aktivnosti u svakodnevici povezanih sa smještajem, prehranom i skrbi o korisnicima
  • Organizacija i provedba aktivnosti brige o zdravlju
  • Psihosocijalna podrška korisnicima u stambenoj zajednici
  • Organizacija i provedba aktivnosti psihosocijalne podrške i savjetovanja
  • Organizacija i provedba svakodnevnog rada s korisnicima u stambenoj zajednici skladu s propisanim postupanjem
  • Usavršavanje ljudskih resursa za pružanje usluge
  • Pomoć i podrška sukladno programima Resocijalizacijskog centra
  • Uključivanje korisnika u organizirane aktivnosti Resocijalizacijskog centra
  • Organizacija i provedba radno-okupacijskih aktivnosti

CILJ

OPĆII CILJ:

Povećati kapacitete za socijalno uključivanje ovisnika u procesu liječenja, te povratnika sa rehabilitacijskih programa i iz zatvorskog sustava putem usluga poludnevnog boravka, organiziranog stanovanja i radno-rehabilitacijske radionice.

SPECIFIČNI CILJEVI:

Pružiti uslugu organiziranog stanovanja,  psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja obitelji povratnika sa psihosocijalne rehabilitacije u terapijskim zajednicama i povratnika iz zatvorskog sustava, te korisnika resocijalizacijskog programa Udruge koji su postigli potrebnu razinu kontrole  i  socijalne funkcionalnosti u resocijalizacijskom programu Udruge.Uključiti korisnike Poludnevnog boravka u aktivnosti koje pospješuju socijalno uključivanje i pružiti im usluge iz resocijalizacijskog spektraPoboljšati kapacitete korisnika organiziranog stanovanja i poludnevnog  boravka za zapošljavanje i socijalno uključivanje  kroz usvajanje vještina i razvoj interesa , te socijalizaciju u radnom okruženju


PARTNERI NA PROJEKTU:

Dom za odrasle osobe Turnić

Partnerstvo s Domom za odrasle osobe Turnić postoji od 2012.godine, kad je ova socijalna ustanova surađivala s nama u provedbi mjera iz nacionalnog Projekta resocijalizacije (stručna praksa za polaznike školovanja, zapošljavanje putem poticajnih mjera), a od  2013.godine provodimo u partnerstvu s Domom projekte iz našeg resocijalizacijskog programa, te projekte usmjerene razvoju socijalnih usluga u zajednici. Dom se kao suosnivač pridružio našoj inicijativi osnivanja socijalne zadruge, te smo u srpnju 2014. osnovali  Proizvodno-uslužne socijalne zadruge „Lada“ čiji je cilj poboljšati zapošljavanje skupina u riziku od socijalne isključenosti. Stručni radnici Udruge i Doma napravili su instrumentarij praćenja korisnika javnih radova zaposlenih u Udruzi Vida kako bi mjera javnih radova mogla biti radno-rehabilitacijski instrument koji služi radnoj socijalizaciji i stjecanju vještina važnih za povećanje zapošljivosti ovisnika na otvorenom tržištu rada.

 

Proizvodno uslužna socijalna zadruga “LADA”

Zadruga Lada će u ovom projektu započeti svoje poslovanje u pružanju tehničkih usluga, usluga prijevoza i održavanja stambene zajednice i radionice. U njoj će se zahvaljujući ovom projektu realizirati prvo zapošljavanje iz redova naših korisnika, što je i jedan od poslovnih planova Zadruge. Područje pružanja socijalnih usluga u zajednici sektor je u ekspanziji koji bilježi konstantni porast zapošljavanja, te se u perspektivi outsourcing-a različitih pomoćnih usluga Zadruga može naći kao ponuđač istih. S druge strane, iskustva različitih primjera dobre prakse (naposljetku, terapijskih zajednica) govore o korisnosti poslova brige o drugima u održavanju rehabilitacijskih rezultata kod ovisnika, budući da ove uloge omogućuju emocionalnu investiciju i emocionalno potkrjepljenje, te zapošljavanje na poslovima brige o drugima može postati poziv i misija.


UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA:

140.000,00 KN

TRAJANJE PROJEKTA:

01.09.2017.-31.08.2018.

VODITELJICA PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof


"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Sadržaj ovog dokumenta
u isključivoj je odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ureda za
suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH"

 

Share:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram