07/07/2021

Plan i program rada za 2021. godinu

Plan i program rada za 2021. godinu

Studeni, 2020. godine

1. Opći podaci o udruzi

Naziv udruge: Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka
Adresa: Rijeka, Slogin kula 12
OIB: 81956069386
e-mail: udrugavida.rijeka@gmail.com, info@droga-online.com.hr
Predsjednica udruge: Sanja Filipović, dipl. psiholog

2. Sadržaj:

Opći podaci o udruzi
Programi / projekti za 2021. godinu
Opis pojedinačnih programa / projekata
Projekt „Praksa”
Projekt „Horizont“
Projekt „Timun“-financiran iz ESF-a
Sufinanciranje područne i lokalne samouprave
Plan razvoja djelatnosti i usluga Udruge u 2021. godini

3. OPIS POJEDINAČNIH PROGRAMA / PROJEKATA

3.1. Naziv programa/projekta: „Praksa” – Integrirane usluge resocijalizacijskog spektra i razvoj oporavku usmjerenih intervencija
KRATAK OPIS PROGRAMA/PROJEKTA

Aktivnosti:
Resocijalizacijski centar: Ambulantni oblik rada i Poludnevni boravak,
Stambena zajednica: rezidencijalni program,
Virtualni resocijalizacijski ured,
Aktivnosti usmjerene smanjenju socijalnih barijera u zajednici (stigma, predrasude) i zagovaračke aktivnosti

FINANCIRANJE: Ministarstvo zdravstva
TRAJANJE PROJEKTA: 01.01.2021. do 31.12.2021.
VODITELJ PROJEKTA: Sanja Filipović dipl.psih. prof.

3.2. Naziv programa/projekta: Projekt „Horizont“ – Multimodalni program prevencije različitih oblika ovisnosti

Projekt sadrži aktivnosti podrške obiteljskom kontekstu i smanjenja rizičnih čimbenika za razvoj ovisnosti u obiteljskom okruženju, u okviru glazbenih festivala, aktivnosti u vezi s formiranjem i održavanjem informativne interaktivne internetske platforme te istraživanja dostupnosti sredstava ovisnosti maloljetnicima.

FINANCIRANJE: Ministarstvo za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku
TRAJANJE PROJEKTA: 01.12.2020. – 30.11.2021.
VODITELJ PROJEKTA: Greta Grakalić Rački, mag teol., mag. cult.

3.3. Projekt „Timun“ (Primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja liječenih ovisnika)

Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Poziv: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitoj provedbi PGŽ Strategije razvoja ljudskih potencijala – bivših ovisnika. Prema dostupnim podatcima, 47,1% osoba liječenih zbog zlouporabe droga je nezaposleno. U njihovom liječenju bitna je resocijalizacija, odnosno uključivanje u društvo kao aktivnih članova. Stoga su posebni ciljevi projekta povećati razinu njihovog socijalnog uključivanja i zapošljivosti te potaknuti sektor socijalnih usluga i poslovni sektor – obrtnike na njihovo radno angažiranje i zapošljavanje. 80 liječenih nezaposlenih ovisnika i ovisnica su izravni korisnici projekta.

Aktivnosti projekta podijeljene su u 2 elementa:
Prvi element odnosi se na osnaživanje i motiviranje nezaposlenih liječenih ovisnika za aktivaciju i ulazak u svijet rada kroz aktivnosti mapiranja postojećih iskustava i kapaciteta liječenih ovisnika s područja PGŽ, za posao, a putem provedene desktop analize i kvalitativnog istraživanja putem individualnih intervjua; provođenja tri programa Resocijalizacijskog centra sukladno postojećem iskustvu i rezultatima mapiranja, u kojima sudjeluje ukupno 80 korisnika. Drugi element programa odnosi se na poticanje zapošljavanja liječenih ovisnika kod obrtnika i pružatelja socijalnih usluga, pa se planiraju provesti aktivnosti: mapiranja postojećeg iskustva, potreba i kapaciteta obrtnika i pružatelja socijalnih usluga u kontekstu zapošljavanja liječenih ovisnika, edukacije partnera o promjenama na tržištu rada i o stanju i kretanjima na tržištu rada.

TRAJANJE PROJEKTA: 26.03.2019. -26.09.2021.
VODITELJ PROJEKTA: Maja Stevanović dipl.iur.

4. Sufinanciranje lokalne samouprave

S obzirom na objavljeni kalendar, očekuje se u prvom kvartalu 2021.g. raspisivanje natječaja za programe/projekte s područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih (PGŽ), područja zaštite zdravlja i prevencije ovisnosti (PGŽ). Također se očekuje raspisivanje natječaja s područja suzbijanja ovisnosti od strane Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

VRIJEME PROVEDBE PROJEKATA: 2021. godina
VODITELJI PROJEKATA: Greta Grakalić Rački, mag teol., mag. cult.
Maja Stevanović dipl.iur.

5. Plan razvoja djelatnosti i usluga Udruge u 2021. godini – tri programa

Sukladno Strateškom planu, Udruga planira u narednom razdoblju provoditi tri programa:

1. Program socijalne reintegracije

1.1. Obuhvat, motiviranje i osnaživanje korisnika za pozitivne promjene na području liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije
1.2. Pomoć korisniku pri obrazovanju i zapošljavanju, snalaženju u administrativnom i pravnom prostoru organizacije svakodnevice
1.3. Priprema i uključivanje korisnika u obrazovne programe kroz Projekt resocijalizacije i iz sredstva predviđenih u projektima
1.4. Zapošljavanje korisnika putem poticajnih mjera – lobiranje, administrativna pomoć potencijalnim poslodavcima
1.5. Organizacija rada zaposlenika putem pot.mjera u Udruzi i praćenje napretka
1.6. Organizacija i provedba inkluzivnog volontiranja i uključivanje u socijalne mreže potpore
1.7. Osiguravanje podrške korisniku djelovanjem na obiteljski kontekst i potpora roditeljstvu
1.8. Potpora u rješavanju stambenog pitanja

2. Program razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih usluga u zajednici

2.1. Umrežavanje i suradnja s partnerskim i suradničkim organizacijama koje razvijaju socijalno poduzetništvo
2.2. Uređenje radno-rehabilitacijske radionice u Lokvama
2.3. Opremanje radionice i organizacija radnih aktivnosti za izradu suvenira i ukrasa za dom od drveta i drugih materijala
2.4. Osposobljavanje i učenje za nove vještine koje su vezane za razvoj novih poduzetničkih pothvata
2.5. Umrežavanje i suradnja s dionicima u lokalnoj zajednici
2.6. Pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja
2.6.1. Priprema i provođenje postupka ugovaranja usluge s nadležnim ministarstvom, i pripremne radnje za osnivanje nove zajednice organiziranog stanovanja otvorenog tipa
2.6.2. Postupak uključivanja novih korisnika (prikupljanje dokumentacije organizacija dolaska korisnika, administrativne radnje povezane uz prijavu boravka, osiguravanje svih potrebnih tehničkih uvjeta za boravak i skrb o korisniku i sl. ),
2.6.3. Provođenje psihosocijalnog programa za korisnike,
2.6.4. Organizacija i provedba kreativnog rada u okviru radno-terapijskog programa za korisnike organiziranog stanovanja u Gorskom kotaru
2.6.5. Provođenje aktivnosti za povećanje, životnih, radnih i socijalnih kompetencija korisnika
2.7. Programski sastanci s partnerskim organizacijama i lokalnom samoupravom u svrhu jačanja kapaciteta pružatelja socioterapijskih usluga i unaprjeđenja istih
2.8. Pripreme za registraciju upisa PUSZ Lada u registar poljoprivrednika

3. Program prevencije ovisnosti

3.1. Provedba istraživanja u području novih psihoaktivnih supstanci i novih obrazaca uzimanja droga
3.2. Istraživanje razine informiranosti o novim drogama među mladima
3.3. Povezivanje s relevantnim dionicima na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
3.4. Edukacija relevantnih dionika (školsko osoblje, zdravstveni djelatnici, osoblje noćnih klubova i barova…)
3.4. Priprema i diseminacija preventivnih materijala te provedba preventivnih programa
3.5. Priprema programa smanjenja štete od uzimanja droga u noćnim okruženjima
3.6. Razvoj prevencijskih intervencija putem digitalnih medija

Upravljanje programima – monitoring i evaluacija programa

Glavni cilj monitoringa i evaluacije tri programa jest pratiti napredak na upravljačkoj razini, napredak na operativnoj razini, detektiranje slabosti i predlaganja korektivnih mehanizama. Rezultat samoprocjene načina upravljanja i usluga poslužit će za ciklički proces učenja i uvođenje potrebnih promjena. Provedba programa rada pratit će se analizom ostvarenja operativnog godišnjeg plana (završna evaluacija krajem svake godine) i ostvarivanja unaprjeđenja ključnih organizacijskih komponenti. Monitoring će se vršiti putem redovitih mjesečnih sastanaka tima koordinatora.
Članovi radnih timova, prema Operativnom planu za svaku pojedinu godinu izvještavaju o postignutim rezultatima i planovima za naredno razdoblje Skupštinu Udruge. Evaluacija će se vršiti putem analize pojedinačnih izvještaja i uvida u proveden Operativni plan.

U Rijeci, studeni 2020.
Udruga Vida Rijeka

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail