07/06/2024

Plan i program rada za 2024. godinu

Sadržaj

 1. Opći podaci o udruzi
 2. Opis pojedinačnih programa / projekata
  • Program „Roza”
  • Program „Zoja“
 3. Sufinanciranje područne i lokalne samouprave
 4. Programi/projekti u postupku natjecanja: „Zebra“ (Ministarstvo pravosuđa)
 5. Plan razvoja djelatnosti i usluga Udruge u 2024.godini
 6. Upravljanje programima – Monitoring i evaluacija programa

 

 

 

 1. Opći podaci o udruzi

Naziv udruge: Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka

Adresa: Rijeka, Slogin kula 12

OIB: 81956069386

e-mail: udrugavida.rijeka@gmail.com

info@droga-online.com.hr

Predsjednica udruge: Sanja Filipović, dipl. psiholog

 

 

 

 1. OPIS POJEDINAČNIH PROGRAMA / PROJEKATA

2.1.      Naziv programa/projekta:  Roza“ – razvoj izvaninstitucionalnih resocijalizacijskih usluga za žene

FINANCIRANJE:                               Ministarstvo zdravstva

VODITELJ PROJEKTA:                     Sanja Filipović dipl.psih. prof

Opći cilj ovog programa je doprinijeti cjelovitom oporavku žena s problemima ovisnosti i zlouporabe psihoaktivnih sredstava razvojem učinkovitog, ženama prilagođenog i održivog modela pružanja usluga socijalne reintegracije u zajednici te suradničkim i zagovaračkim aktivnostima s ključnim dionicima socijalne inkluzije.

 

Posebni ciljevi:
1. Povećati raznolikost i dostupnost učinkovitih usluga socijalne reintegracije za žene s problemima ovisnosti i zlouprabe osnivanjem stambene zajednice po načelima psihosocijalnog gender-responsive programa te socijalno održivog razvoja zajednica i usluga u zajednici.

Aktivnosti do postizanja cilja su:
– osnivanje stambene zajednice za žene: usluge organiziranog stanovanja s gender responsive psihosocijalnim programom. Isto podrazumijeva aktivnosti prilagodbe postojeće stambene zajednice za muškarace tj. redizajn psihosocijalnog programa u skladu s potrebama žena i to području jačanja učinaka radne reintegracije (socijalno poduzetništvo), jačanja aktivnosti zajednice za jačanje učinaka socijalne povezanosti stambene zajednice i njezinih korisnica s lokalnom, dizajn užeg psihosocijalnog suporta (intervencije usmjerene prema pojedincu tj. pojedinkama) kao i infrastrukturnu prilagodbu. Podaktivnosti su: istraživanje potreba korisnica u socijalnoj i radnoj reintegraciji, dizajn psihosocijalnog programa, aktivnosti razvoja socijalnog poduzetništva (cvjećarstvo- proizvodnja i prerada, socijalne usluge), aktivnosti modeliranja suradnje i suradnja s lokalnom zajednicom;
-rad stambene zajednice: provedba programa (rad s korisnicama tj. intervencije usmjerene na korisnika: izrada, provedba, praćenje i evaluacija individualnih planova te, rad sa i u zajednici: u međusektorskoj inicijativi za razvoj socijalnih usluga te u volonterskoj grupi, s drugim OCD-ima i pružateljima usluga te servisima, razvoj aktivnosti socijalnog poduzetništva).
– evaluacija modela stambene zajednice
Mjere: osnovana stambena zajednica za žene, dizajniran psihosocijalni gender responsive program, rezultati obuhvata korisnica, broj intervencija u zajednici i zahvaćenog građanstva i drugih dionika, rezultati evaluacije individualnih planova, rezultati evaluacije modela (kasnije detaljno opisan u tekstu)

2. Povećati aktivnost stručnjačke i druge dioničke javnosti u području ovisnosti žena i njihovog oporavka jačanjem suradnje u istraživanju, edukaciji, raspravi i razmjeni znanja te tretmanu.
Aktivnosti do postizanja cilja su: suradnja na istraživanju potreba žena u socijalnoj reintegraciji, suradnja na aktivnostima jačanja obuhvata, stručnjačaka i međudionička okupljanja razmjene znanja i iskustva te rasprave (okrugli stol, konferencija), zajednički nastup prema donositeljima odluka i politika (zaključci okupljanja, evaluacije i drugih smjernica za unaprijeđenje sustava skrbi o ovisnicima).
Mjere: broj sudionika aktivnosti, održan okrugli stol i konferencija, napravljene i diseminirane smjernice za unaprijeđenje sustava i multiplikaciju

3. Utjecati na obuhvat žena s problemima ovisnosti u liječenje i tretman te jačati održivost učinaka njihovog oporavka informativnim, edukativnim i promotivnim aktivnostima antistigma i senzibilizirajućeg karaktera kod korisničke, glavne dioničke i opće javnosti.
Aktivnosti do postizanja cilja su: infoedukativne aktivnosti (online kampanja), volonterske akcije, sudjelovanje na kulturnim događanjima, antistigma manifestacije i dr.
Mjere: broj aktivnosti antistigme, objavljena online kampanja, broj volonterskih akcija, broj sudionika u aktivnostima, broj aktivnosti u kojima su sudjelovale korisnice

Dugoročne promjene koje očekujemo su: osnažen- efikasniji, dostupniji, relevantniji i raznolikiji, sustav skrbi za (sve) osobe s problemima ovisnosti i zlouporabe u dijagnostici, obuhvatu i tretmanu; povećana sustavna podrška ženama s problemima ovisnosti i zlouprabe kao i drugim povezanim psihosocijalnim poteškoćama- na razini skrbi, ali i u javnom prostoru; povezani i umreženi dionici s ciljem podrške ranjivim skupinama građanstva te senzibilizirana, osviještena i solidarna zajednica. Konkretnije, očekujemo da će naš model stambene zajednice (krojen na dokazima i suvremenim praksama, mjeren, praćen i evaluiran) omogućiti multiplikaciju u drugim lokalnim zajednicama kako u skrbi za ovisnike tako i druge ranjive skupine. Zatim, očekujemo značajniji proboj recoveryja u područje skrbi o ovisnicima kao jedan od najrelevantnijih i suvremenih koncepata sa sve većom bazom načina operacionalizacije i dokaza o efikasnosti: od razine intervencija prema pojedincima do razine sustava skrbi pa i obrazovanja (učinkoviti sustavi). Također, očekujemo da ćemo facilitirati teme žena u ovisnosti te žena s drugim povezanim psihosocijalnim problemima u akademskom, stručnjačkom i javnom diskursu, razmijeniti znanja i iskustva i utjecati na politike skrbi, a pritom i utvrditi dosadašnje suradnje s drugim dionicima oporavka te razviti neke nove kako bi jačali međusektorske resurse. Na kraju, želimo utjecati na razvoj procesa socijalno održivih zajednica- onih koje brinu, stvaraju resurse, ali i moguće zahtjeve za/na sve članove i od svih članova (od razine vlasti do razine pojedinaca) kako bi iste jačali, omogućili im aktivan, recipročan, povezan i dostojanstven život.

 

2.2.      Naziv programa/projekta: Program „Zoja“ – Zajednicom do zdravlja

 

FINANCIRANJE:                               Ministarstvo zdravstva              

VODITELJ PROJEKTA:          Sanja Filipović dipl.psih. prof

Opći cilj programa „Zoja“ je: unaprijediti mentalno zdravlje stanovništva PGŽ i prevenirati teškoće mentalnog i tjelesnog zdravlja pružanjem nedovoljno dostupnih socijalnih usluga širokog spektra, specifičnih zdravstvenih usluga, prosvjećivanjem i edukacijom, te poticanjem aktivnog i participativnog odnosa dionika i pripadnika zajednice prema ostvarivanju dobrobiti njenih članova.

Specifični ciljevi i aktivnosti:
1.Prevenirati razvoj mentalnih poremećaja i progresiju rizičnih čimbenika za mentalno zdravlje kroz pružanje individualne i grupne psihološke podrške, savjetovanja i pomaganja od strane stručnih radnika udruge kao članova mobilnog tima

Predviđene aktivnosti za postizanje cilja su:
1.1. Pružanje usluga savjetovanja i pomaganja pojedincima i grupama građana

2.Osigurati rano otkrivanje i ranu intervenciju u prevenciji razvoja poremećaja mentalnog zdravlja kroz dostupnije usluge psihijatra kao člana mobilnog tima
Aktivnosti:
2.1. Savjetovanje s psihijatrom-vanjskim suradnikom udruge, članom mobilnog tima

3. Jačati zaštitne čimbenike mentalnog zdravlja i prevenirati socijalnu inkluziju ranjivih skupina kroz socijalne usluge širokog spektra – pomaganje i podrška u zapošljavanju i ostajanju u zaposlenosti, te rješavanja administrativnih i pravnih problema u svakodnevnici
Aktivnosti:
3.1. savjetovanje i pomaganje u pronalaženju zaposlenja, ostvarivanju prava na podršku u slučaju invaliditeta, podrška u ostajanju u zaposlenosti
3.2. savjetovanje i pomaganje u rješavanju administrativnih i pravnih teškoća u pogledu dugovanja, ovrha i sl.

4.Unaprijediti psihološku pismenost i kapacitete za nošenje sa stresnim životnim događajima (prepoznavanje psihološke ugroze, prepoznavanje simptoma, pravovremena intervencija) kroz edukaciju stanovništva u različitim zdravstvenim i psihološkim temama (razvojne zadaće obitelji, odgovorno roditeljstvo, stres i nošenje sa stresom, bolesti ovisnosti i sl.)
Aktivnosti:
4.1. Realizacija seta psihoedukativnih radionica na teme relevantne za stjecanje osnovne psihološke pismenosti koja pomaže u nošenju sa stresnim životnim događajima:
4.1.1.Adolescencija i rizična ponašanja mladih
4.1.2. Razvojni zadaci obitelji i odgovorno roditeljstvo
4.1.3. Stres i prepoznavanje psihološke ugroze
4.1.5. Ovisnosti (alkoholizam, ovisnost o drogama, ponašajne ovisnosti)

5. Poticati aktivnu participaciju građana u pružanju podrške sugrađanima sa psihosocijalnim problemima i stvaranju inkluzivnog socijalnog okruženja zajednice koja brine.
Aktivnosti:
5.1. Organizacija i provedba aktivnosti volontera u pružanju podrške sugrađanima sa psihosocijalnim problemima
5.2. Edukacija volontera u odnosu pružanja pomoć i(interna) i organizacija edukacija volontera od strane drugih organizatora edukacija

6. Poticati razvoj socijalnih usluga u zajednici kroz suradnju i umrežavanje sa lokalnim dionicima – predstavnicima lokalnih vlasti, udrugama i fizičkim osobama zainteresiranim za obavljanje socijalne djelatnosti
Aktivnosti:
6.1. Planiranje i izvedba aktivnosti usmjerenih umrežavanju sa lokalnim dionicima u svrhu osiguravanja održivosti Programa (sastanci, ugovaranje)
6.2. Planiranje i osiguravanje uvjeta za sustavno pružanje usluge pomoći starijim osobama na području goranskih općina

 

 1. Sufinanciranje lokalne samouprave

Očekuje se raspisivanje natječaja za područja zaštite zdravlja i prevencije ovisnosti (PGŽ). U tekućoj godini ne očekuje se raspisivanje natječaja za  programe/projekte s područja socijalne politike i mladih (PGŽ)  jer je u tijeku druga godina provedbe za natječaj raspisan u 2023.

Očekuje se  raspisivanje natječaja s područja suzbijanja ovisnosti od strane Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke te natječaj za udruge Općine Lokve. Udruga se namjerava prijaviti na sve navedene s projektnim prijedlozima u području sufinanciranja programa prevencije i zaštite mentalnog zdravlja mladih, ranjivih skupina i opće populacije.

VRIJEME PROVEDBE PROJEKATA:              2024. godina

VODITELJI PROJEKATA:                                 Sanja Filipović, dipl. psih. prof.

 

 

 1. projekti/programi u postupku natjecanja

 

Prema dostupnim natječajima krajem 2023. i početkom 2024. natjecali smo se na Natječaju za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora Ministarstva pravosuđa i uprave u programskom području PIV IV “Očuvanje kontakata zatvorenika s obiteljima” s projektom “Zebra”-potpora roditeljstvu osobama na izdržavanju kazne zatvora.

Postupak procjene je u trenutku izrade ovog plana još uvijek u tijeku.

 

 

 1. Plan razvoja djelatnosti i usluga Udruge u 2024. godini – tri programa

Sukladno Strateškom planu, Udruga planira u narednom razdoblju provoditi tri programa:

 1. Program resocijalizacije

1.1. Obuhvat, motiviranje i osnaživanje korisnika za pozitivne promjene na području liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije

1.2. Pomoć korisniku pri obrazovanju i zapošljavanju, snalaženju u administrativnom i pravnom prostoru organizacije svakodnevice

1.3. Priprema i uključivanje korisnika u obrazovne programe kroz Projekt resocijalizacije i iz sredstva predviđenih u projektima

1.4. Zapošljavanje korisnika putem poticajnih mjera (lobiranje, administrativna pomoć potencijalnim poslodavcima) i drugih modela podržanog zapošljavanja

1.5. Organizacija i provedba inkluzivnog volontiranja i uključivanje u socijalne mreže potpore

1.6. Osiguravanje podrške korisniku djelovanjem na obiteljski kontekst i potpora roditeljstvu

1.7. Podrška ženama kroz resocijalizacijski program koji uključuje podršku u stanovanju (stambena zajednica za žene u Lokvama)

1.8. Aktivnosti antistigme i senzibilizacije zajednice za socijalnu inkluziju osoba sa psihosocijalnim poteškoćama

 

 

 1. Program razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih usluga u zajednici

2.1. Umrežavanje i suradnja s partnerskim i suradničkim organizacijama koje razvijaju socijalno poduzetništvo

2.2. razvoj novih prihodovnih aktivnosti (uzgoj i prerada cvijeća)

2.3. Osposobljavanje i učenje za nove vještine koje su vezane za razvoj novih poduzetničkih pothvata

2.4. Umrežavanje i suradnja s dionicima u lokalnoj zajednici

2.5. Edukacija stručnjaka i organizacija u širem području socijalne intergacije (inkluzije)

2.6. Pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja

2.8.1. Priprema i provođenje postupka ugovaranja usluge sa nadležnim ministarstvom zbog financiranja organiziranog stanovanja otvorenog tipa

2.8.2. Postupak uključivanja novih korisnica (prikupljanje dokumentacije organizacija dolaska korisnika, administrativne radnje povezane uz prijavu boravka, osiguravanje svih potrebnih tehničkih uvjeta za boravak i skrb o korisniku i sl. ),

2.8.3. Provođenje psihosocijalnog programa za korisnike

2.8.4. Organizacija i provedba kreativnog rada u okviru radno-terapijskog programa za korisnike organiziranog stanovanja u Gorskom kotaru

2.8.5. Provođenje aktivnosti za povećanje, životnih, radnih i socijalnih kompetencija korisnika

2.8.6. Uspostava potrebnih suradnji za osiguranje održivosti usluge i eventualnog širenja socijalnih usluga u zajednici

 

2.7. Programski sastanci s partnerskim organizacijama i lokalnom samoupravom u svrhu jačanja kapaciteta pružatelja socioterapijskih usluga i unaprjeđenja istih

2.8. Održavanje i razvoj drugih socijalnih usluga u zajednici (mobilno savjetovalište u Lokvama)

 

 1. Program prevencije ovisnosti

3.1. Provedba istraživanja u području novih psihoaktivnih supstanci i novih obrazaca uzimanja droga
3.2. Istraživanje razine informiranosti o novim drogama među mladima
3.3. Povezivanje s relevantnim dionicima na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
3.4. Edukacija relevantnih dionika (školsko osoblje, zdravstveni djelatnici, osoblje noćnih klubova i barova…)
3.4. Priprema i diseminacija preventivnih materijala te provedba preventivnih programa
3.5. Priprema programa smanjenja štete od uzimanja droga u noćnim okruženjima

3.6. Razvoj prevencijskih intervencija putem digitalnih medija

 

6.Upravljanje programima –  Monitoring i evaluacija programa

Glavni cilj monitoringa i evaluacije tri programa jest pratiti napredak na upravljačkoj razini, napredak na operativnoj razini, detektiranje slabosti i predlaganja korektivnih mehanizama. Rezultat samoprocjene načina upravljanja i usluga poslužit će za ciklički proces učenja i uvođenje potrebnih promjena.

Provedba programa rada  pratit će se  analizom ostvarenja operativnog  godišnjeg  plana (završna evaluacija krajem svake godine) i ostvarivanja unaprjeđenja ključnih organizacijskih komponenti.

Monitoring će se vršiti putem redovitih mjesečnih sastanaka tima.

Članovi tima, prema Operativnom planu za svaku pojedinu godinu izvještavaju o postignutim rezultatima i planovima za naredno razdoblje Skupštinu Udruge.

 

Evaluacija će se vršiti putem analize pojedinačnih izvještaja i uvida u proveden Operativni plan.

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail