29/09/2020

Pomalo!

Projekt „Pomalo!“- njiva i radiona za stjecanje radnih i životnih kompetencija u proizvodnji hrane i izradi suvenira u 2021. godini financira Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije

Opći cilj projekta „Pomalo“ je pospješiti radnu i socijalnu integraciju osoba sa psihosocijalnim teškoćama i invaliditetom kroz kreiranje održivih konteksta za stjecanje radnih i socijalnih vještina te razvojem društveno-poduzetničkih poduhvata kojima će se sufinancirati potrebni socijalni programi.

Specifični ciljevi:

  1. Organizirati poljoprivrednu proizvodnju povrća, kao i radno-okupacijske aktivnosti povezane s njegovom preradom; proizvesti hranu za potrebe korisnika organiziranog stanovanja i eventualni tržišni višak.
  2. Proizvesti personalizirane suvenire (protokolarne darove za institucije i poduzetnike), uporabne i ukrasne predmete korištenjem recikliranih materijala i prirodnih materijala (drvo) te plasirati proizvode na tržištu.
  3. Uključiti korisnike u radno-okupacijske aktivnosti projekta u svrhu radne socijalizacije, usvajanja novih vještina, privređivanja u granicama vlastitih mogućnosti, osposobljavanja i edukacije u području uzgoja povrća i izrade suvenira, uporabnih i ukrasnih predmeta od recikliranih materijala.
  4. Omogućiti najteže zapošljivim korisnicima s teškim smetnjama psihosocijalnog funkcioniranja korištenje rehabilitacijske usluge osposobljavanja za društvene i profesionalne vještine te ambijent u kojem, u skladu sa svojim sposobnostima, mogu obnašati aktivne društvene uloge.

Glavne aktivnosti projekta su uređivanje i obrada zemljišta, proizvodnja suvenira te priprema i praćenje korisnika u radno-okupacijskim aktivnostima. Partner Udruzi Vida na ovom projektu je PUSZ Lada čiji je Udruga osnivač.

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail